Privacyverklaring

Doctors4Doctors (D4D) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. D4D gaat met respect om met de gegevens van leden, schenkers, deelnemers en sympathisanten. Ze worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat tijdelijk en strikt omschreven nodig is voor het uitvoeren van een noodzakelijk proces. Personen blijven steeds eigenaar van hun eigen gegevens in onze databank. D4D registreert ze met het oog op relevante communicatie en voor een correcte verwerking van giften, deelname e.a. overeenkomsten en noodzakelijke bedrijfsprocessen.

 

Iedereen kan de eigen gegevens opvragen, nakijken en verbeteren indien nodig. Dit kan ten allen tijde via info@doctors4doctors.be

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. D4D houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. D4D probeert bovendien permanent te verbeteren en bij te sturen.

 

Dit brengt met zich mee dat D4D in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als D4D deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van noodzakelijke processen die we zelf niet kunnen uitvoeren;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.
 • Bij hulpvragen komt u niet in het bestand, uw gegevens worden anoniem bewaard door de arts-coördinator van de intake artsen. De intake arts die u contacteert krijgt evenwel uw contactgegevens om met u een gesprek te voeren. Nadien worden de contactgegevens persoonlijk en vertrouwelijk bewaard door de arts-coördinator van de intake artsen en door de intake arts die uw casus heeft behandeld.
 • De kwaliteitsbevraging van de leden van het kernteam enkel zichtbaar is voor de coördinator intake artsen en de intake artsen zelf. D4D respecteert ten allen tijde de contactgegevens waarmee die kernteamleden gecontacteerd willen worden door hulpvragende artsen.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Als D4D zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@doctors4doctors.be

 

Uw persoonsgegevens worden door D4D verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van D4D
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen: op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid: op grond van wettelijke verplichtingen (bv. Met het oog op het afleveren van fiscale attesten)
 • Voor sensibilisering en informatie van de eigen achterban: op grond van een gerechtvaardigd belang nl. het voortbestaan van de organisatie (realisatie inhoudelijke en financiële doelstellingen)
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en/of verwerken:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, facturatie gegevens
 • Communicatievoorkeuren
 • Financiële gegevens i.h.k.v. een gift
 • Andere gegevens in het kader van een deelname aan één van onze activiteiten

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en bewaren ze niet langer dan nodig.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken in principe nooit gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen • het verzorgen van postmailings • de opslag van onze data. • het uitvoeren van marktonderzoek ter verbetering van onze communicatie met onze achterban

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van het uitreiken van fiscale attesten.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

 

Bewaartermijn

D4D bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ook ten allen tijde uw communicatievoorkeuren beheren en aanpassen. Neem hiervoor contact op met info@doctors4doctors.be

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd opgesteld op 13 oktober 2020. D4D kan haar privacyverklaring wijzigen. In dat geval zal u de wijzigingsdatum in dit artikel van deze verklaring vinden.